Släkten KRUMLINDE

DET TYSKA URSPRUNGET

Uppgifter om det tyska ursprunget bygger på äldre (före 1950) forskningsresultat. Eftersom vi inte har originalreferenser får dessa uppgifter anses obekräftade tills de blivit belagda.

Forskningar i Lunds landsarkiv om de första medlemmarna av släkten Krumlinde i Ystad bekräftar en del av dessa resultat men enstaka motsägande uppgifter har också noterats. Det tyska ursprunget redovisas här, så som de framgår av anteckningar från 1958.

Den förste kände personen i släkten var Marquart Krummelinde, som nämns 1504 i Holsten. Han bodde då i byn Gettorf nära Neudorf. Därefter nämns Jochim Krummelinde (1542 i Oldeslo[s]e) och Clawes Krummelinde (1543 i Lütjenburg). År 1594 nämnes Timme Krummelinde, boende i Kellenhusen, Grömitz Gemeinde, Cismar amt ("Untertanenverzeichnis des amtes Cismar"). Det har antagits att dessa personer bör vara släkt med varandra, på grund av namnets ovanlighet, och att Timme sannolikt var son till Clawes emedan Lütjenburg och Kellenhusen ligger relativt nära varandra. Marquart skulle kunna vara den ursprunglige stamfadern, men därom vet man ingenting säkert.

Timme Krummelinde, var förmodligen den förste i raden av skeppare. Carsten Krummlinde var sannolikt hans son eller sonson, också skeppare i Kellenhusen; hans hustru Antje nämns 1671. Sonen Hans Krummlinde var också skeppare, gift två gånger, första hustruns namn obekant; andra hustrun hette Elsabe (död 27/3 1729).

Kyrkoböckerna i Grömitz börjar omkring 1650, och här finns upptagna 8 barn till Hans Krummlinde, nämligen

 • (1) Jochum (se vidare nedan),
 • (2) Elsabe, gift 1679 i Grömitz med Claus Krumbock,
 • (3) Margarete, gift 28/11 1680 i Grömitz med samme Claus Krumbock (Elsabe dog redan 1680),
 • (4) Tim (se vidare nedan),
 • (5) Carsten, f 25/11 1683, död liten,
 • (6) Elsabe, f 2/5 1686,
 • (7) Lisbeth, f 24/6 1688 och
 • (8) Carsten, f 7/5 1691.

  Jochum Krumlinde var skeppare på Ystad och Lübeck, född i Kellenhusen, Grömitz Gemeinde 1655. Enligt uppgift skulle han ha dött där 16/9 1713. Hans hustru skall ha hetat Barbara, f 1678, död i Kellenhusen 11/2 1729. Denna senare uppgift strider mot andra data om Jochums hustru (se nedan). De hade tre söner:

 • (a) Jürgen, f 15/1 1696,
 • (b) Jochim, f 7/10 1700 och
 • (c) Hans, f i Kellenhusen 1704, döpt 16/3, stamfadern för den svenska släktgrenen.

  Tim Krumlinde var också skeppare i Kellenhusen, född där 1661, död 17/1 1721. Han hade fyra söner:

 • (a') Martin, f 5/5 1692,
 • (b') Tim, f 22/3 1696, begravd 15/2 1705,
 • (c') Hans, f 21/5 1699 och
 • (d') Jürgen, f 12/2 1702.

  Som visas nedan kan namnen på Hans Krumlindes bröder bekräftas från uppgifter i Lunds landsarkiv, medan namnet på modern förefaller ha varit ett annat (Maria Elisabet).

  Ytterligare en uppgift om Jochum Krumlindes hustru har framkommit. (...). Hon skall ha hetat Margareta Suel (Suhl) och alltså vara besläktad med den bekanta Malmösläkten Suell. Grundaren av Malmö hamn, Frans Suell, tillhörde en släkt med rötter i Grömitz i Holsten, alltså samma område som Krumlindesläktens ursprung. Se vidare Malmö fornminnesförenings minnsesskrift 1919.

  Tillägg (2006). I Släkt och Hävd Nr 3-4 2006 p 25 har Stig Östensson publicerat en föredömlig utredning av släkten Krumlinde, helt oberoende den forskning och de resultat som redovisas på denna webplats. I stora delar bekräftas våra resultat men avvikelser finns, delvis emedan materialet medger lite olika slutsatser.

  DEN FÖRSTA TIDEN I YSTAD.

  Referenser: Kyrkoarkiv, förvarade i Lunds landsarkiv, Robert Hembergs anteckningar (Lunds landsarkiv) , begravningsverser till Hans Krumlinde senior (LUB eller KB) samt Kraft-Bjurling Ystads historia. Andra äldre släktforskares (Sjöström, Grönwall) resultat finns också tillgängliga i Lund och/eller Stockholm. - För 1900-tal fram till 1938: Svensk släktkalender 1919 och 1938.

  Hans Krumlinde (son till Jochum) uppges inflyttad till Ystad 1724 av flertalet källor. Hemberg uppger dessutom att han vann burskap som borgare i Ystad 28/8 1724.

  I en begravningsvers till HK sr, författad av sonsonen Hans Peter Krumlinde, uppges att "en fientlig här jagade familjen från hemmet 1716" och att fadern (Jochum) och sonen (Hans) flydde "dijt Fadren fandt för godt", och att fadern dog 1720. - Under början av 1700-talet pågick det stora nordiska kriget, också i Holsten. Hertigen av Holstein-Gottorp var förbunden med den svenske kungen, och förbundet nyttjades till att då och då falla danska armén i ryggen under krigen mellan Danmark och Sverige. Av denna anledning gick danska trupper in i Holstein-Gottorp 1713 och erövrade hertigdömet och införlivade det med Danmark. Det kan vara denna händelse som åsyftas, och det är givetvis möjligt att Jochum Krumlinde drabbades speciellt, då han var skeppare på Lübeck och Ystad och mycket väl kan ha haft förbindelseuppgifter under kriget. Årtalet 1716 stämmer emellertid dåligt, jämför ovan där uppgifter från Tyskland uppger att Jochum dog 1713. - Det skall påpekas att namnet på fadern inte nämns i begravningsversen.

  Med Hans Krumlindes inflyttning till Ystad följde - då eller senare - ytterligare ett antal personer ur släkten, om vilka det råder en viss oklarhet. Hemberg uppger sig ha funnit ett rådstuguprotokoll av den 14/12 1730 där "Enkan Marina Krumlinde" begär magistratens hjälp om att få utlevererat 1200 lübska mark till sin son Jöran Krumlinde "som är till sitt förstånd och sinne av sig kommen". Vidare, 1731 23/1 inkom skepparen Hans Krumlinde och begärde av magistraten att samma penningsumma, som innestår hos magistraten i Lübeck, med deras hjälp kan utlämnas till honom, så att de kunde komma hans broder Jöran Krumlinde och dennes barn till hjälp. Denna Jöran Krumlinde är troligen den samme som ovannämnde Jürgen. Jürgen Krumlinde finns nämnd i handlingar insända till sammansatta kollegier (1727) och till kommerskollegium (1730) i samma ärende, nämligen att utfå en summa pengar från Lübeck (Riksarkivet, Stockholm).

  Catechismi längd för Ystads S:ta Maria år 1734 uppger två hushåll med namn Krumlinde, dels Hans Krumlinde med hustru och brorsonen Jochum Hindrich (sonen Hans är ännu för liten för att nämnas), dels "Hustru Maria Elisabeth Sahl. Krumlinde" med sonen Jochom och sondottern Anna Maria. Ystads S:ta Maria död- och begravningsbok (F1) samt ringbok (F2) uppger att Maria Elisabet Krumlinde dör 26/4 1734. I vidare Catechismi längder är Maria Elisabet Krumlinde (givetvis) inte med men sonen Jochom är också försvunnen. Anna Maria finns nu i Hans Krumlindes hushåll (1735, 1739, 1741) men utan att släktskapen anges. Jochom Hindrich benämnes fortfarande brorson. Jürgen eller Jöran finns inte nämnd vid något tillfälle. Av åldersuppgifterna i (de senare) Cathechismilängderna framgår att Jochum Hindrich bör vara född ca 1720 och Anna Maria ca 1724. - En uppgift i Ystads historia I att "Jochim Krumlinde" år 1728 skänkt "1 styfver" till de fattigas kassa avser troligen brodern till Hans Krumlinde.

  Det är förmodligen brorsonen Jochum Hindrich (Henrik) Krumlinde som omtalas i Ystads historia I som skeppare och 1/8 delägare till fartyget Jungfru Catharina, vilken han den 18/11 1754 i hårt väder satte på grund vid ön Darss utanför Pommerns kust. Efter ett misslyckat bärgningsförsök måste fartyget säljas på platsen för ett belopp långt understigande inköpspriset. Fartyget ägdes också av kusinen Hans Krumlinde jr och en Jöran Filenius. Denne Jöran Filenius stämde nu Jochum Hindrich inför Ystads rådhusrätt för att avsiktligt ha satt fartyget på grund. Rätten frikände Jochum Hindrich från beskyllningen men dömde dock honom och kusinen till böter - den förre till 10, den senare till 20 daler silvermynt - för "ganska skymfeliga, förklenliga och oanständiga utlåtelser mot Herr Jöran Filenius".

  Enligt Hemberg gifter sig 1749 27/1 skepparen Jochum Bauer och Maria Elisabet Krumlinde. En dotter Gertrud Catharina föddes 4/4 1753, död 6/7 1756. Maria Elisabet dog 3/8 1753 av "bröstsjukdom", "29 år". Men i bouppteckningen kallas hon Anna Maria Krumlinde och här anges Jochum Hinrich Krumlinde som hennes broder och Hans Krumlinde som "något fiermare slägtning". Hans Krumlinde hade i sitt första äktenskap en dotter Maria Elisabet, född 20/8 1729; en dödnotis år 1730 är säkert hennes, men dödboken kallar henna dels Anna Elisabet, uppger dels att hon var 2 år. P g av denna oklarhet beträffande namn och data har bl. a. Sjöström antagit att Hans Krumlinde hade två döttar i sitt första äktenskap och att den andra (Maria Elisabet) blev Jochim Baurs hustru. Men detta antagande motsägs av (1) i bouppteckningen efter Hans Krumlindes första hustru anges endast mannen och sonen Hans, (2) Anna Maria/Maria Elisabet uppges vara 29 år då hon dör (inte 24) samt (3) i bouppteckningen efter Anna Maria/Maria Elisabet uppges hennes make vara Jochum Baur, hennes bror Jochum Hindrich, och Hans Krumlinde anges som "fiermare slägtning". - Jochum Hinrich och Anna Maria är således brorsbarn till Hans Krumlinde, men det är oklart om de är barn till Jochom eller Jürgen - troligen är Jürgen (Jöran) fadern.