• Släkten KRUMLINDE

  Referenser: Kyrkoarkiv, förvarade i Lunds landsarkiv, Robert Hembergs anteckningar (Lunds landsarkiv) , begravningsverser till Hans Krumlinde senior (LUB eller KB) samt Kraft-Bjurling Ystads historia. Andra äldre släktforskares (Sjöström, Grönwall) resultat finns också tillgängliga i Lund och/eller Stockholm. - För 1900-tal fram till 1938: Svensk släktkalender 1919 och 1938.

  Gemensam STAMTAVLA.

  TAB. 1. HANS KRUMLINDE ("SENIOR"). Född 1704 (16/3: antingen födelse- eller dopsdatum) i Kellenhusen, Grömitz Gemeinde, Cismar amt, Holsten. Son till skepparen Jochum Krumlinde. Inflyttad till Ystad senast 1724 (eventuellt burskap som borgare i Ystad 28/8 1724). Skeppare. Från 1740 handelsman. Död 27/3 1775 i Ystad S:ta Maria, begravd 11/4 1775 i S:ta Maria kyrka. Bouppteckning Ystad Stadsarkiv FII:31, pp 1-39.

  Ägde och bebodde gården nr 476 på Stora Västergatan i Ystad "med Sex Järn kakel ugnar och en Pottugn, källare, Bakare ugn, källare brunn med pump på gården samt 1 1/2 tunne land äng uti östre wång tillika med en heida belägen söder om denna gård, af hvilken gård åhrligen betahlas till the husarmas Cassa här i staden, såsom en förläning af urminnes tid Tre dahler Silfvermynt".

  De tidigare omtalade begravningsverserna vittnar om hur Hans Krumlinde arbetat sig upp från ingenting till att bli "en rätt förmögen man". Jöns Santesson beskriver i sina memoarer: "Däremot såg jag en skeppare Krumlinde efter lycklig sjöfart bliva handlande och inom några år samla tunnor guld" (Ystads fornminnesförenings årsskrift XV, 1970). - Bouppteckningen upptar tillgångar till ett värde av 244274 daler 13 öre silvermynt och skulder på 1936 daler 1 öre. I tillgångarna ingår bl a ytterligare 5 hus eller tomter i Ystad, väderkvarnar, åkrar och ängar, sillsalterier i Göteborg och i Karlshamn, tre fartyg; ett stort inneliggande handelslager, där bl a finns flera brännvinspannor, en kanon och krut till den; vidare kreatur och vagnar; åtskilliga panter, emottagna av landsbygdsbefolkningen (häribland ytterligare några brännvinspannor), samt utestående fordringar. Dessutom innehade han Gyllarps säteri som underpant för ett lån på 47000 daler silvermynt till baronen Gyllenkrok.

  Gift 1:o med Anna Margareta Haak, f 1710, död 1732.

  Gift 2:o med Gertrud Magdalena Leopold, f ca 1705, död i Ystad S:ta Maria 24/1 1787.

  Barn i 1:a äktenskapet:

 • 1. Marina Elisabet, f 20/2 1729, död 10/6 1730.
 • 2. Hans (junior)., se tab. 2.

  Barn i 2:a äktenskapet (samtliga födda i Ystads S:ta Maria):

 • 3. Adam, f 7/7 1734, död 19/4 1737
 • 4. Anna Margareta, f 27/7 1735, död 19/3 1738
 • 5. Jochim (Jochum), se tab. 3.
 • 6. Maria Charlotta, f 22/5 1739, gift med handelsmannen Jochim Gosselman; död i Ystads S:ta Maria 29/3 1778
 • 7. Catharina Elisabeth, f 22/5 1739, gift med handelsmannen och rådmannen Martin Morsing; död på Snogeholm 25/11 1792
 • 8. Anna Margareta, f 6/9 1741, gift med handelsmannen Olaus Abraham Sylvan; död 31/3 1781
 • 9. Jöran, f 30/11 1743, död i koppor 24/6 1745
 • 10. Andreas, se tab. 4
 • 11. Adam, se tab. 5
 • 12. Johannes (Johan, Jean), se tab. 6
 • 13. Gertrud Magdalena, f 13/11 1748; gift med handelsmannen och akademibokhandlaren Isaac Andreas Sylvan (grundare av Ph Lindstedts bokhandel i Lund, vilken ansåg sig vara Sveriges äldsta bokhandel); bebodde gård på Sandgatan i Lund, vilken efter hennes död försåldes till Akademiska Föreningen, efter AF's nybyggnad flyttad till Råbygatan, där det ännu kvarstår, var en tid pantbank (Sylvanska gården); död 1827 i Lund. Bodde på slutet på "Sylvanska gården" tillsammans med flera "svagsinta" döttrar och sondöttrar .
 • 14. Carl Friedrich (Carl Fredrik), se tab. 7.

  TAB. 2. HANS KRUMLINDE ("JUNIOR"). Född 23/3 1731 i Ystad S:ta Maria. Son till Hans Krumlinde sr (tab. 1) och Anna Margareta Haak. Borgare i Ystad 15/2 1752. Skeppare och handelsman. Död i Ystad 18/1 1802.

  Gift 7/11 1755 med Christensa Langwagen, f 6/12 1735, död 6/4 1810.

  Barn:

 • 1. Peter, f 20/9 1756, död liten
 • 2. Anna Margareta, f 10/8 1758, död 4/10 1818, ogift
 • 3. Hans Peter, f 1759 26/11, studerade vid Lunds universitet, for utomlands ca 1780 men avhördes sedan inte mer, troligen omkommen på havet under sin första sjöresa. Vid farfaderns Hans Krumlinde sr:s begravning framförde Hans Peter Krumlinde av honom själv författade begravningsverser, där följande utdrag har personhistoriskt intresse:
   
      " ---- Uti Hans barna-åhr försynen så behagar 
       at en fiendtlig här från hemmet Honom jagar  (1716) 
       Han flycktar med sin Far, dijt Fadren fant för godt: 
       Han några åhr derpå måst äfven Fadren sakna: (1720) 
       ---- " 
  
 • 4. Benedicta, f 18/7 1761, död 31/7 1812, ogift
 • 5. Gertrud Christina, f 10/12 1762, död 29/12 1762
 • 6. Helena Christina, f 25/1 1765, död 20/10 1819, ogift
 • 7. Catharina Maria, f 18/5 1766, död 1/11 1831, ogift ?
 • 8. Rebecka, f 30/9 1767, död 18/11 1767
 • 9. Rebecka, f 17/9 1769, levde ännu 1819, ogift
 • 10. Sophia, f 29/9 1771, gift med klockaren Nils Ekberg i Skårby
 • 11. Gerhard, f 9/11 1772, död samma dag efter erhållet nöddop
 • 12. Gert, f 11/6 1778, död samma dag efter erhållet nöddop.

  TAB. 3. JOCHIM (JOCHUM) KRUMLINDE. Född 1737. Son till Hans Krumlinde sr (tab. 1) och Gertrud Magdalena Leopold. Borgare i Ystad 19/7 1753. Skeppare. Död på havet troligen 1765, påsktiden. Bouppteckning 14/6 1767: "Sedan handelsman Herr Jöns Friis maka Johanna Friis igenom ingifven skrift till Rådstugu Rätten herstädes under denna dato anmält att i hänseende til den långa tijd som dess svärson skiepparen Jochim Krumlinde under dess sista siöresa borta varit ----". - Johanna Friis var Jochim Krumlindes svärmoder, omgift Friis.

  Gift 3/11 1758 med Benedicta Cervin, f 7/4 1739, död 2/3 1770

 • ("fläckfeber", dvs typhus)

  Barn:

 • 1. Hans, f 29/8 1759, död 1776. Liksom kusinen Hans Peter författade också Hans Jochimsson begravningsverser till farfadern. Här skildrar han också sina egna föräldrars öden, varvid följande verser kan förtjänas att återges:
       "----  Rätt som kurbitsen står i bästa flor och blomma 
       så märkes oförtänkt den vreda matken komma --- 
       ----  Vid sex års ålder jag min Kjära Far må sakna 
       Som yra böljan tog. Han aldrig mehra wakna 
       Man såg en wärnlös Mor, en menlös Barna-Troupp --- 
       ----  Hon lefver några åhr, så släcks ljuset ut 
       Då dödsens lia djerft i denna Staden höstar. ---" 
  
 • 2. Gertrud Maria, f 6/1 1761, död 27/12 1764
 • 3. Daniel, f 9/2 1762 i Ystad. Studerade vid Lunds universitet, juridisk examen 11/5 1782.Död 28/4 1783 i Ystad ("hitsig feber, bränsiuka"). Vid ett nationssammanträde 10/51783 (Skånska Nationens protokoll, 1783) höll Magnus Ståhl parentation "och uppläste af honom författade verser till kamratens minne" (C Sjöström: Skånska Nationen).
 • 4. Jöns, f 2/2 1763, kofferdistyrman, död 3/12 1783 i Ystad ("hitsig siukdom, bränsiuka")
 • 5. Johanna Maria, f 24/10 1765, gift 18/3 1787 med handelsmannen Gabriel Schwabe. Kända barn: Magnus Adolph; Maria Magdalena, f 30/12 1799.

  TAB. 4. ANDREAS KRUMLINDE. Född 14/1 1745 i Ystad. Son till Hans Krumlinde sr (tab. 1) och Gertrud Magdalena Leopold. Borgare i Ystad 29/6 1761. Handelsman. Död i Ystad 1807 ("vattusot").

  Gift 2/7 1773 med Nellena Johansson, död 1819.

  Barn:

 • 1. Hans Christian, f 26/11 1776, död 1/12 1776
 • 2. Hedvig Magdalena, f 12/5 1779, gift 25/10 1795 med häradshövding Lars Hinrich Battram (1765-1829); död 1854
 • 3. Joachim, f 12/8 1781, student vid Lunds universitet, död 3/11 1808 i Karlskrona.

  TAB. 5. ADAM KRUMLINDE. Född 1/7 1746 i Ystad. Son till Hans Krumlinde sr (tab. 1) och Gertrud Magdalena Leopold. Handelsman och rådman i Ystad. Död 14/6 1817.

  Gift 2/12 1794 med Anna Brita Morsing, f 17/10 1743, död 19/9 1821. En minnestavla i vapenhuset i S:ta Maria kyrka i Ystad upptar en lista över personer som skänkt pengar till kyrkan, här nämnes bl a "Enkefru, Rådmanskan Brita Krummelinde, född Morsing". Dödsboet gjorde konkurs.

  Inga barn.

  TAB. 6. JOHANNES (JOHAN, JEAN) KRUMLINDE. Född 1747. Son till Hans Krumlinde sr (tab. 1) och Gertrud Magdalena Leopold. Död i Ystad 21/5 1812.

  Gift 7/2 1772 med Christina Maria Friis, f 27/5 1753, död 28/9 1827.

  Barn:

 • 1. Gertrud Catharina, f 15/12 1772, gift 10/12 1790 med handelsmannen Holger Areschoug i Ystad; död 1831.
 • 2. Anna Christina, f 25/2 1775, gift med kommerserådet Gustaf Berghman; död 13/2 1842
 • 3. Benedicta Charlotta, f 11/6 1776, gift med handelsmannen Erik Magnus Ryting; död 8/1 1838
 • 4. Sophia Magdalena, f 3/7 1777, ogift
 • 5. Hans Christian , se tab. 8.
 • 6. Johanna Ulrica, f 10/9 1780, död 28/2 1808
 • 7. Anna Margareta, f 5/9 1784, gift med handelsmannen Jean Georg i Stralsund.

  TAB. 7. CARL FRIEDRICH (FREDRIK) KRUMLINDE. Född 27/7 1750 i Ystad S:ta Maria. Son till Hans Krumlinde sr (tab. 1) och Gertrud Magdalena Leopold. Borgare i Ystad 6/2 1775. Handelsman. - Bodde en tid på 1790-talet på Brodda (Brödda) gård i Slimminge socken, vilken gård hade ägts av hans svärfader Jacob Sylvan. Död 15/2 1819 i Klörup, Lilla Slågarps socken. Bouppteckning Skytts Härad FIIa: 37 pp 463 ff; arvsskifte Skytts Härad FIIa:38 p 523 f.

  Av bouppteckningen framgår att just ingenting återstod av det stora fädernearvet från 1775. Däremot nämnes "barnens Möderne Arf": en inteckning i Brodda gods, värd 16666 Riksdaler 32 banco, av vilken Carl Fredrik fått njuta räntan. Bouppteckningen belastas vidare av en hel del skulder eftersom Carl Fredrik gått i borgen för sin son Petter Andreas, vilken gjort konkurs ett par år tidigare.

  Gift 1780 på Kadesjö gård, Katslösa socken med Agneta Maria Sylvan, f 19/4 1764 i Ystad, dotter till handelsmannen och stadskassören Jacob Sylvan (1730-1796) och hans hustru Sigrid Maria Berg (död 9/1 1803); död 3/5 1799 på Brodda i Slimminge socken ("nervsjuka"; nervfeber ?).

  Barn:

 • 1. Hans Jacob , se tab. 9.
 • 2. Carl Joachim , se tab. 10.
 • 3. Petter Andreas , se tab. 11.
 • 4. Sigrid Magdalena, f 14/6 1786 i Ystad, gift med handelsmannen, konsuln Lorentz Leonard Edelberg i Landskrona; död 1837. Knutssyster i Lund 1807. Barn: Carl, varvsbokhållare; Lorens, ryttmästare; Olof, lantbrukare; Agnes, gift med handelsmannen Johan Fredrik Sylvan; Mathilda, gift med sjökaptenen J Nilsson i Landskrona.
 • 5. Agneta Fredrica, f 9/4 1789 i Ystad, gift med häradshövding Fredric Sylvan, som var hennes kusin (på hennes fäderne och hans möderne; dessutom var hon kusinbarn till honom på hennes möderne och hans fäderne); död 18/6 1855 i Malmö på Gersoniska stiftelsen. Barn: Gustaf, ogift, död 1858 på Gersoniska stiftelsen; Frederika, ogift, död 1864 på Gersoniska stiftelsen; Isac, brandfogde i Malmö; Carl Jacob, handelsbokhållare i Göteborg.
 • 6. Fredrik Olof (Olaus) , se tab. 12
 • 7. Adam , se tab. 13.

  TAB. 8. HANS CHRISTIAN KRUMLINDE. Född 15/3 1779 i Ystad. Son till Johannes Krumlinde (tab. 6) och Christina Maria Friis. Student vid Lunds universitet. Handelsman i Stockholm, i Ystad från 1809, konkurs i Ystad 1812; senare bagare; död i Ystad 12/7 1839.

  Gift 1805 i Stockholm med Carolina Fredrika Avén, f 21/4 1788, död 1870.

  Barn:

 • 1. Johan Christian, f 13/7 1806, död 14/8 1832
 • 2. Carolina Mathilda, f 31/8 1807, gift 16/11 1831 med handelsmannen Fredrik Ludvig Lund död 1878
 • 3. Augusta Wilhelmina, f 28/9 1809, gift 1830 med Carl Gustaf Hemberg; död 1884. Porträtt av Augusta finns i Ystads fornminnesförenings samling vid Klosterkyrkan (S:t Petri) i Ystad.
 • 4. Carl Fredrik, f 22/8 1811 i Ystad S:ta Maria. Enl. Hemberg död före 1839.
 • 5. Maria Sophia, f 11/7 1814, död 12/11 1824
 • 6. Gustaf Ferdinand, f 5/8 1817. Enligt Sjöströms efterlämnade anteckningar: " Gift ? Bor i Ystad och skall egentligen vara hufvudman för familjen".
 • 7. Frans Ludvig, f 25/8 1823, död 8/12 1852, ogift
 • 8. Emilia Charlotta, f 13/7 1825.

  TAB. 9. HANS JACOB KRUMLINDE. Född 30/12 1782 i Ystad. Son till Carl Fredrik Krumlinde (tab. 7) och Agneta Maria Sylvan. Student vid Lunds universitet (extranationalis). Knutsbroder i Lund 1811. Jordbrukare, "possesionat", bodde bl a i Uppåkra. Bodde i Lund 1831-38, därefter i Malmö. Död 30/8 1857 i Malmö. Bouppteckning Malmö Rådhusrätt FIIa: ** (1857). Boets tillgångar var 81766 Riksdaler banco, behållningen 79087 RDr bco, vilket allt tillföll änkan.

  Gift 1841 med Jenny Petterson, f 1815, död 1879.

  Inga barn.

  TAB. 10. CARL JOACHIM KRUMLINDE. Född 21/11 1783 i Ystad S:ta Maria. Son till Carl Fredrik Krumlinde (tab. 7) och Agneta Maria Sylvan. Kornett vid Mörnerska husarerna, arrendator. Knutsbroder i Lund 1811. Bosatt i bl a Södervidinge, Gissleberga (N Skrävlinge), Bernstorp (hustruns fädernegård i Sunnanå, Burlövs socken) och från 1817 i Klörup (Lilla Slågarp). Död i Malmö 26/4 1826 ("Slag") och begravd 12/5 1826 i Lilla Slågarp. Bouppteckning Skytts Härad FIIa: 41, nr 28.

  Ett antal stämningar till Skytts härads ting för utebliven betalning av arrendekontrakt tyder på delvis trassliga affärer. År 1817 måste de flytta från svärfaderns gård Bernstorp eftersom denne förlorat sin förmögenhet vid Malmö diskonts konkurs. År 1820 överlämnade han sin "giftorätt till dess Hustru emot ett årligt bestämt lifstids underhåll". Bouppteckningen upptar därför bara "dess enskilta tillhörigheter vid dödstimman" och uppvisar tillgångar på endast 35 Riksdaler banco.

  Gift 18/9 1808 på Bernstorp med Göthilda Santesson, född på Bernstorp 23/3 1787, dotter till regementspastoren Berndt Petter Santesson och hans hustru Maria Helena Giese; död 26/2 1864.

  Barn:

 • 1. Agneta Maria, f 28/9 1809 i Södervidinge, gift 1:o med inspektoren Anders Petter Torslev (död 1861), 2:o med prosten Olof Bengt Rosenblad (död 1876); död 1897 6/4 i Lund
 • 2. Berndt Petter , se tab. 14
 • 3. Göthilda Carolina, f 21/11 1811 i Gisleberga, gift 1850 i Malmö med tunnbindaremästaren Jöns Petter Möller; död i Malmö 14/6 1852 ("Kramp")
 • 4. Helena Fredrika, f 13/1 1813 i Gisleberga, gift med Sergeanten P A Lyckberg i Espinge; död 1883 18/10 i Landskrona.
 • 5. Carl Jacob , se tab. 15
 • 6. Emma Giese, f 8/4 1821 i Klörup, gift Willman (?), levde ännu 1888, trol. död cirka 1891.

  TAB. 11. PETTER ANDREAS KRUMLINDE. Född 9/3 1785 i Ystad. Son till Carl Fredrik Krumlinde (tab. 7) och Agneta Maria Sylvan. Handelsman. Konkurs ca 1815 med avsevärda skulder;. Sjöström (Knutsgillet i Lund): "var död 1843". Var 1815 bosatt i Skatteberga, S Sandby s:n - jfr bouppteckning efter Carl Fredrik Krumlinde (1819), som bl a nämner Carl Joachim som arrendator till Skatteberge egendom.

  Gift 1809 i Stockholm, Maria församling, med Maria Fredrika Bergius.

  Barn:

 • Carl Fredrik, f 22/8 1810 i Lund. "Bodbetjänt" i Stockholm. Bodde 1830 i Kvarteret Öfverkikaren (Brännkyrkagatan eller Hornsgatan) hos kryddkrämare G A Beeth i Maria församling. Död i Stockholm Maria 29/10 1830.

  TAB. 12. FREDRIK OLOF KRUMLINDE. Född 6/8 1791 i Ystad. Son till Carl Fredrik Krumlinde (tab. 7) och Agneta Maria Sylvan. Uppges ha varit regementsskrivare. Var en tid jordbrukare och bodde bl a i Knästorp, Lund och Hardeberga., samt i Ystad. Från 1835 bryggare och värdshusvärd i Lund, innehade värdshuset "Trallen" (hus Nr 114) på Stortorget i Lund, framför nuvarande rådhuset tills det revs. Död 1851 i Kristianstad.

  Enligt Osberg: Lundaminnen i Gamla Lund VIII-IX (1926-27) kallades han "Fredrik Krumlinde på Trallen" och "Kungen av Preussen".

  Gift 1814 på Snapparp (V Kärrtorps socken) med Augusta Charlotta Santesson (1798-1879), dotter till regementspastoren Berndt Petter Santesson och hans hustru Maria Helena Giese.

  Barn:

 • 1. Carolina Maria, f 21/4 1816 i Knästorp, gift 1 med gästgivare F Rydberg; 2 med kopparslagaren Werlin i Kristianstad
 • 2. Augustine Elise, f 10/9 1819 i Knästorp, död ca 1836-37
 • 3. Julia, f 22/12 1821 i Lund, gift med handlanden Henriksson i Kristianstad
 • 4. Gustafva Helena, f 1823 i Lund, gift med handlanden Jacobsson i Lund
 • 5. Maria Helena, f 16/7 1826 i Hardeberga
 • 6. Augusta Fredrika Charlotta, f 25/7 1827; flyttade 1848 till Ystad, död i Ystad 1920. Hade en fosterdotter "Lilla-"Augusta, f 8/7 1860 i Norra Åkarp Denna fosterdotter var också hennes systerdotter men vilken syster har ej kunnat bestämmas. Enligt rykte var hennes föräldrar dessutom syskon (Lennart Geijer, i Ystads fornminnesförenings Årsskrift Ystadiana XXIX, 1984). Augusta fick dessutom en egen dotter Helga, f 19/6 1869, som blev moder till skådespelerskan Inga Tidblad.
 • 7. Josephina Fredrika, f 27/9 1828 i Hardeberga, gift med slaktaremästaren Larsson i Lund
 • 8. Axel Fredrik , se tab. 16
 • 9. Gustaf Wilhelm , se tab. 17.
 • 10. Frans Alfred , se tab. 18.
 • 11. Augusta Elise, f 1838, gift 1860 med handlanden Frithiof August Ahlberg (1832-1878). Många barn; den yngsta dottern, Anna Maria, blev gift med skriftställaren Hasse Zetterström och moder till Erik Zetterström (Kar de Mumma).

  TAB. 13. ADAM KRUMLINDE. Född 30/8 1793 i Ystad. Son till Carl Fredrik Krumlinde (tab. 7) och Agneta Maria Sylvan. Var först handelsbokhållare, sedan värdshusvärd i Lund. Innehade "gamla gästgivaregården" i Lund, granntomt till "Trallen" där brodern Fredrik bodde en tid. Enligt Gamla Lund VIII-IX (jfr ovan) hade han köpt denna gård av dödsboet efter Henrik Schartau, som var förste stadskomminister i Lund. Död i Lund 1862.

  Gift med Marie Louise Santesson (1800-1859), dotter till regementspastoren Berndt Petter Santesson och hans hustru Maria Helena Giese.

  Barn (alla födda i Lund) :

 • 1. Marie Andrée, f 13/9 1821
 • 2. Eva Amailia, f 21/9 1822, gift med lantmätaren Sehelin
 • 3. Hans Jacob , se tab. 19
 • 4. Frederique Louise, f 3/8 1825
 • 5. Hilda, f 12/11 1828
 • 6. Adam, f 24/8 1830, smedgesäll, vistelseort okänd vid bouppteckning efter modern 1860
 • 7. Mathilda, f 25/9 1831
 • 8. Alfred Theodor, handelsbokhållare i Göteborg
 • 9. Louise (Elise), gift med kronolänsman J E Hallberg, omgift med sin
 • kusin Axel Krumlinde (se tab. 16)
 • 10. Clementine, f 3/1 1843.